اطلاعات فنی Ar | آرگونگاز آرگون |    آرگون کوانتومتری | آرگون وارداتی | آرگون داخلی | argon

گاز آرگون داخلی و وارداتی در گریدهای %99.995mol%,99.999mol%,99.9995mol%,99.9999mol موجود و آماده تحویل میباشد.

گاز آرگون  گرید %99.995mol  در سیلندر 5 و10و20 لیتری با فشار 100 بار ، در سیلندر 40 لیتری با فشار 150 بار و در سیلندر 50 لیتری با فشار 200 بار در سیلندر کربن استیل موجود میباشد.

گاز آرگون  گرید %99.999mol  در سیلندر 5 و10و20 لیتری با فشار 100 بار ، در سیلندر 40 لیتری با فشار 150 بار و در سیلندر 50 لیتری با فشار 200 بار در سیلندر کربن استیل موجود میباشد.

گاز آرگون کوانتومتری گرید %99.9995mol در سیلندر 5 و10و20 لیتری با فشار 100 بار ، در سیلندر 40 لیتری با فشار 150 بار و در سیلندر 50 لیتری با فشار 200 بار در سیلندر کربن استیل موجود میباشد.

گاز آرگون وارداتی گرید %((99.999mol ((GC-TCD Gradeدر سیلندر 50 لیتری کربن استیل با فشار 200 و 40 لیتری 150 بار 20لیتری, 10 لیتری  و 5 لیتری 100 بار موجود میباشد

گاز آرگون وارداتی گرید %((99.9995mol ((GC-FID Gradeدر سیلندر 50 لیتری کربن استیل با فشار 200 بار و 40 لیتری 150 بار 20لیتری, 10 لیتری  و 5 لیتری 100 بار موجود میباشد

گاز آرگون وارداتی گرید %((99.9999mol ( (HQ-Researchدر سیلندر 50 لیتری کربن استیل با فشار 200 بار  و 40 لیتری 150 بار 20لیتری, 10 لیتری  و 5 لیتری 100 بار موجود میباشد

گاز 

با خلوص (گرید)

حجم (Lit)

فشار(bar)

آرگون گربد 4.5 داخلی 99.995 mol% 5,10,20 Lit 100 bar
آرگون گرید 4.5 داخلی 99.995 mol% 40 Lit 150 bar
آرگون گرید 4.5 داخلی 99.995 mol% 50 Lit 200 bar

گاز آرگون گرید 5 داخلی

99.999 mol%

5,10,20 Lit

100 bar

گاز آرگون گرید 5 داخلی 

99.999 mol%

40 Lit

150 bar

آرگون گرید 5 داخلی 

99.999 mol%

50 Lit

200 bar

آرگون کوانتومتری داخلی

99.9995 mol%

5,10,20  Lit

100 bar

آرگون کوانتومتری داخلی

99.9995 mol%

40 Lit

150 bar

آرگون کوانتومتری داخلی

99.9995 mol%

50 Lit

200 bar

آرگون گرید 5 وارداتی

99.999 mol%

5,10,20  Lit

100 bar

آرگون گرید 5 وارداتی

99.999 mol%

40 Lit

150 bar

آرگون گرید 5 وارداتی

99.999 mol%

50 Lit

200 bar

آرگون کوانتومتری وارداتی

99.9995 mol%

5,10,20 Lit

100 bar

آرگون کوانتومتری وارداتی

99.9995 mol%

40Lit

150 bar

آرگون کوانتومتری وارداتی

99.9995 mol%

50 Lit

200 bar

آرگون گرید 6 وارداتی

99.9999 mol%

5,10,20 Lit

100 bar

آرگون گرید 6 وارداتی

99.9999 mol%

40 Lit

150 bar

آرگون گرید 6 وارداتی

99.9999 mol%

50 Lit

200 bar

 

گاز آرگون | سیلندر (کپسول ) گاز آرگون| AR | Argon Gas 

سپهرگازکاویان تولید کننده و واردکننده گازهای آزمایشگاهی و مخلوط گازی (گازهای کالیبراسیون) با کیفیت بالا وتمامی  تجهیزات وابسته به صنایع مختلف می باشد. سپهرگازکاویان در تامین گازهای خالص آزمایشگاهی و گازهای ترکیبی در حد درصد ،PPM،PPB از قبیل گاز آرگون فعال می باشد.

 حجم سیلندر و کپسول های موجود برای شارژ گاز آرگون عبارتست از:سیلندر 5 لیتری,سیلندر 10 لیتری,سیلندر 20 لیتری,سیلندر 40 لیتری,سیلندر 50 لیتری با شیرهای  DIN6 , BS3

مشخصات کلی گاز آرگون

آرگون گازی بی بو ،بی رنگ ،که تحت تأثیر ولتاژ بالا به رنگ متمایل به آبی روشن در می آید. این گاز در سال توسط Lord Rayleigh فیزیکدان انگلیسی و William Ramsay شیمیست اسکاتلندی در سال 1894 کشف گردید آرگون بسیار ساکن و ناشناخته در ترکیبات واقعی شیمیایی است.آرگون به مقدار کم در اتمسفر است و جدایش آن از هوا صورت می گیرد .به صورت عادی به آزمایشگاه حمل نمی شود بلکه به صورت سیلندرهای تحت فشار ارائه می شود .
گاز آرگون از تقطیر جز به جز هوای مایع به دست می آید زیرا اتمسفر زمین حاوی %0.94  آرگون می باشد. در اتمسفر مریخ 1.6 درصد آرگون 40 و حدود  5ppm آرگون 36 وجود دارد.
آرگون قابلیت حلالیت در آب را دارد و همانطور که اکسیژن در آب حل می شود آرگون نیز حل می شود. آرگون گازی بیرنگ ، بی بو است و به هر دو حالت مایع و گاز موجود می باشد. آرگون گاز بی اثر است و ترکیب شیمایی خاصی تا کنون از این عنصر شناخته نشده است مثل گازهای کریپتون گزنون و رادون.
آرگون در طبیعت از ترکیب سه نوع ایزوتوپ تشکیل شده است. تعداد 12 رادیواکتیو دیگر نیز از این عنصر شناخته شده است .
موارد استفاده این عنصر شامل لامپهای الکتریکی ، لامپهای فلورسانس با فشار 400 پاسکال و در صنعت عکاسی و لامپهای گرم و مشتعل مورد استفاده قرار می گیردآرگون همچنین به علت اینکه یک گاز بی اثر است در جوشکاری برقی و برش کاری و به عنوان روکش برای تولیدات تیتانیوم و دیگر عناصر واکنش دهنده مورد استفاده قرار می گیرد. و یک عامل حفاظتی برای رشد کریستالهای ژرمانیوم و سیلیسیوم می باشد.

مشخصات گاز آرگون :

انحلال‌پذیری آرگون در آب، تقریباً مشابه اکسیژن است. در هر دمایی، بی‌رنگ و بی‌بو، غیرآتش‌گیر و غیرسمی استآرگون در شرایط معمول، واکنش شیمیایی انجام نمی‌دهد و هیچ ترکیب شیمیایی پایدار تأیید شده‌ای در دمای اتاق، شکل نمی‌دهد.

در سال 2000پژوهش‌گرانی از دانشگاه هلسینکی، نخستین مشاهده تشکیل ترکیب شیمیایی توسط آرگون را گزارش دادند. در این پژوهش، ماده آرگون فلوروهیدرید (HArF) ساخته شد که در دمای پایین‌تر از 17 کلوین پایدار بودبر پایه محاسبات نظری، پیش‌بینی می‌شود که بعضی از ترکیبات شیمیایی دارای آرگون می‌توانند در شرایط معمول، پایدار باشندولی تاکنون روشی برای تولید این ترکیبات ارائه نشده‌است.

تاریخچه گاز آرگون:

هنری کاوندیش در سال 1785احتمال وجود آرگون در هوا را گزارش کرد. ولی برای نخستین بار، جان استرات و ویلیام رمزی در 1894توانستند آرگون را از هوا جداسازی کننددر این آزمایش، آن‌ها همه نیتروژن، اکسیژن، کربن دی‌اکسید و آب موجود در هوا را از یکدیگر جدا کردند و به این نتیجه رسیدند که نیتروژن موجود در هوا، %1.5سنگین‌تر از نیتروژن تولید شده از ترکیب‌های شیمیایی است. این تفاوت غیر قابل توجه، توجه آن‌ها را به خود جلب کرد و پس از چند ماه، نتیجه گرفتند که گاز دیگری در هوا وجود دارد که با نیتروژن مخلوط شده‌استپیش از آن، در سال 1882اثر آرگون در دو پژوهش جداگانه توسط نوال و هارتلی مشاهده شد. هر دو نفر، خط‌های جدیدی در طیف جذبی هوا مشاهده کردند، ولی نتوانستند عنصر سازنده این خط‌ها را شناسایی کنند. آرگون نخستین گاز نجیبی بود که شناسایی شد.

فراوانی گاز آرگون:

آرگون %0.934 حجمی و %1.288 جرمی اتمسفر زمین را تشکیل می‌دهدبه همین دلیل در صنعت، هوا ماده اولیه برای تهیه آرگون خالص است. آرگون معمولاً به روش تقطیر جزء به جزء، جداسازی می‌شود. از این روش برای جداسازی سایر گازهای موجود در هوا مانند نیتروژن، اکسیژن، نئون، کریپتون و زنون نیز استفاده می‌کنندغلظت آرگون موجود در پوسته زمین و آب دریا به ترتیب 1.2 و 0.45جزء در میلیون است.

ایزوتوپ‌ها گاز آرگون

نوشتار اصلی: ایزوتوپ‌های آرگون

آرگون سه ایزوتوپ پایدار دارد که از میان آن‌ها، آرگون-40(با فراوانی نسبی %99.6) فراوان‌ترین ایزوتوپ است. ایزوتوپ دیرینه پتاسیم-40 با نیمه‌عمر 1.25میلیارد سال به روش گیراندازی الکترون یا نشر پوزیترون به ایزوتوپ پایدار آرگون-40 (با احتمال %11.2) و به روش واپاشی بتا به ایزوتوپ پایدار کلسیم-40 (با احتمال 88.8٪) واپاشی می‌کند. پژوهش‌گران، این ویژگی‌ها و نسبت‌ها را برای تعیین سن سنگ‌ها به روش تاریخ‌گذاری پتاسیم و آرگون به کار می‌گیرند.

عنصر آرگون در جدول تناوبی با نشان Ar و عدد اتمی 18 قرار گرفته است . آرگون که سومین گاز بی‌اثر در گروه 8 است تقریبا %1 اتمسفر زمین را تشکیل می‌دهد

فراوانی ایزوتوپ‌های آرگون در مکان‌های مختلف منظومه شمسی، متفاوت استدر مکان‌هایی مانند زمین که پتاسیم-40 در سنگ‌ها به آرگون-40 تبدیل می‌شود، آرگون-40 فراوان‌ترین ایزوتوپ است. ولی در آرگون تولید شده در سنتز هسته‌ای ستاره‌ای، آرگون-36 (که در فرایند آلفا ساخته می‌شود) بیشترین فراوانی را دارد. به همین دلیل، فراوانی نسبی آرگون-36 در بادهای خورشیدی %84.6 اندازه‌گیری شده‌استدر سیارات سنگی دیگر مانند مریخ و عطارد نیز آرگون-40 فراوانی بسیار بیشتری نسبت به آرگون-40 دارد.

حالت فیزیکی آرگونگاز

مشخصات گاز آرگون برای استفاده سیلندر آرگون حتما از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود و بعد از هر استفاده شیر حتما بسته شود و همچنین بعد از خالی شدن کپسول و مخازن و سیلندر نگهداری آرگون باید در مکانی خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و بدور از هرگونه مواد قلیایی و اسید قرار گیردوقتی از آرگون مایع استفاده می نمایید حتما از پوشش کامل و عینک استاندارد استفاده نماییدسیلندر ها حتما باید دارای کلاهک باشد و در محل خود ثابت گردد.

جابجائی و انبارش  گاز آرگون :

در هنگام حمل ، درپوش روی سیلندر می بایست بصورت کامل بسته شود. جهت حمل از چرخ دستی استفاده گردد و سیلندر با زنجیر روی چرخ مهار گردد. در پوش سیلندر در هنگام انبارداری نیاز است بسته بماند. درجه حرارت محیط می بایست کمتر از 22 درجه سانتی گراد باشد. تهویه محیط نگهداری می بایست مناسب باشد. سیلندرها در محل نگهداری می بایست بصورت ایمن مهار گردند . محل نگهداری کلیه سیلندرهای تحت فشار می بایست به دور از آتش باشد. محل نگهداری کلیه سیلندرهای تحت فشار جهت جلوگیری از پوسیدگی آلیاژ سیلندرها می بایست خشک باشد. کلیه سیلندرهای تحت فشاردر محل نگهداری می بایست در مقابل خطرات آسیب فیزیکی به بدنه شیر و سیلندر حفاظت گردند شیر سیلندر حتما فاقد نشتی از گلوئی و سایر قسمت ها باشد . (این مورد به صورت دوره ای با آب صابون کنترل گردد). سیلندرهای نگهداری کلیه گازهای تحت فشار که از جنس فولادی بدون درز می باشند بصورت دوره ای هر پنج سال یک بار مطابق استاندارد ملی ایران با شماره 2972 نیاز است مورد آزمون قرار گیرند.

آرگون مایع :

آرگون مایع و یا بخارات سرد آن در اثر تماس با چشم باعث صدمه کلی به چشم و نابینائی می گرددآرگون مایع در اثر تماس با پوست ایجاد سوختگی شدید می گردد . در اثر انجماد معتدل موجب کرختگی پوست ، ورق ورق شدن می گردد، در سوختگی های شدید پوست ممکن است به رنگ سفید و یا زرد مومی شکل در آید .تاول ، نکروز (مرگ پوست) و قانقاریا در اثر موارد شدید رخ می دهد .خوردن این ماده متداول نمی باشد.

کمک های اولیه در رابطه با آرگون مایع :

در صورت تماس مایع آرگون و یا بخارات سرد آن با چشم:
سریعا فرد مصدوم را از منبع آلودگی دور کنید. سریعا چشم آلوده را توسط آب ولرم بشوئید به مدت 22 دقیقه. چشم را گرم نکنید. چشم را با باند استریل بپوشانید. به فرد مصدوم اجازه کشیدن سیگار و یا خوردن نوشابه های الکلی ندهید .فرد مصدوم را سریعا به مرکز امداد منتقل نمائید .

در صورت تماس مایع آرگون و یا بخارات سرد آن با پوست :
سریعا فرد مصدوم را از منبع آلودگی دور کنید. محل تماس مایع را با آب ولرم بشوئید تا آلودگی به طور کامل برطرف شود . موضع آلوده پوست را گرم نکنید .محل آسیب را نمالید و از حرارت خشک مانند بخاری و یا سشوار استفاده نکنید.لباس هائی را که به تن چسبیده با دقت پاره کنید .روی موضع را با باند استریل بپوشانید . به فرد مصدوم اجازه کشیدن سیگار و یا خوردن نوشابه های الکلی ندهید . فرد مصدوم را سریعا به مرکز امداد منتقل نمائید .

امکان خورده شدن این ماده به دلیل اینکه در شرایط محیطی به شکل گاز می باشد امکان ندارد.

اطفا حريق :

گاز آرگون نمي سوزد. ولي سيلندرهاي محتوي اين گاز ممكن است به دلیل بالا رفتن فشار تركيده يا منفجر شود.به مقدار زياد از اسپري آب براي خنك كردن ظروف محتوي اين گاز استفاده شود.

 اثرات آرگون بر سلامتي انسان 
اين عنصر شيميايي با تنفس توسط بدن انسان جذب مي شود.خطر تنفس در محيط هايي كه عمل تصفيه انجام نمي شود، مقدار گاز آرگون افزايش پيدا مي كند و به سرعت در هوا به حالت فوق اشباع رسيده و خطر اختناق و خفگي را به دنبال دارد.
بر اثر تنفس گاز آرگون، سرگيجه، خستگي، سردرد و خفگي رخ مي دهد. در صورت تماس آرگون مايع با پوست، يخ زدگي در پوست اتفاق مي افتد. اگر مقداري گاز آرگون وارد چشم شود، هم يخ زدگي روي مي دهد.
تنفس: آرگون گازي خنثي است و جزو گازهاي خفه كننده محسوب مي شود. تنفس مقدار زياد آرگون باعث سرگيجه، استفراغ، تهوع، بيهوشي و مرگ مي شود. مرگ در صورتي رخ مي دهد كه فرد در حالت بيهوشي قرار بگيرد و نتواند از خود در برابر اين گاز محافظت كند. زماني كه ميزان اكسيژن محيط پايين باشد، طي چند ثانيه مرگ اتفاق مي افتد.
اثر گازهاي اختناق آور اين است كه سبب كاهش فشار جزيي اكسيژن محيط مي شوند. قبل از بروز علائم ، مقدار اكسيژن ممكن است تا 75 درصد مقدار معمولي اش در هوا كاهش يابد.
علائم: اولين علائم حالت خفگي با تنفس هاي سريع و شديد و كمبود اكسيژن همراه است. هوشياري فرد كاهش مي يابد و عضلات فعاليت خود را از دست مي دهند. به تدريج كليه حواس پنجگانه از بين مي روند. ناپايداري روحي اتفاق مي افتد و فرد احساس خستگي شديد مي كند. به تدريج كه خفگي ادامه مي يابد، تهوع و استفراغ در فرد رخ مي دهد و با از دست دادن هوشياري تشنج كرده و در كما فرو مي رود و در نهايت به مرگ فرد منتهي مي شود
آرگون37 از متلاشي شدن كلسيم40 درنتيجه انفجارات هسته‌اي زيرزمين بوجود مي‌آيد و داراي نيمه عمر 35 روز است.

تنفس :

مصدوم را به محیط باز منتقل نمائید . در صورت ایست تنفسی به مصدوم اکسیژن مصنوعی دهید .در صورت ایست قلبی عملیات احیاء ریوی را برای فرد انجام دهید .

اطلاعات پزشکی :

کلیه علائم حیاطی فرد مانند ضربان قلب و فشار خون و دمای بدن مصدوم و ... را بصورت مداوم کنترل نمائید .سریعا مصدوم را به مرکز امداد و یا بیمارستان منتقل نمائید .

مراقبت های شخصی در زمان کار با آرگون

در هنگام کار با مایع آرگون از دستکش های مناسب پیش بند و چکه محافظ در برابر خیس شدن استفاده کنید.هنگام کار با مایع آرگون استفاده از عینک محافظ الزامی می باشد . از لباسهای محافظ هنگام کار با مایع و کفش ایمنی در هنگام کار و حمل و نقل سیلندر گازی استفاده کنید. در هنگام کار با گاز مورد نظر در محیط های بسته نیاز است سیستم تهویه مناسب باشد.

عملیات امداد در هنگام پخش تصادفی گاز در محیط کار :

ابتدا در صورت امکان شیر اصلی را ببندید، وکلیه افراد از محیط خارج گردند. کلیه گاز تجمع یافته در محیط نیاز است با هوای تازه جایگزین گردد. تنها افراد آموزش دیده اجازه دارند با رعایت اصول ایمنی و تجهیزات کامل وارد محیط آلوده شوند وعملیات پاکسازی را انجام دهند .

اطلاعات سم شناختی :

مسمومیت تنفسی

در صورت بالا رفتن غلظت جایگزین اکسیژن هوای محیط شده و ابتدا موجب خواب آلودگی و سپس ایجاد خفگی می نماید.

میزان تاثیر گازها بر روی بدن به سه عامل بستگی دارد .
1- میزان سمیت گاز
2- درصد گاز پخش شده در محیط

3- زمان تنفس مصدوم

سیلندر گاز آرگون تحت فشار می باشد،باعث خفگی و یخزدگی  شدید می شود،به هیچ وجه نباید سوراخ و در معرض آتش قرار گیردتماس با آرگون مایع باعث سوختگی شدید کرایوجنیک می گردد،آرگون غیرسرطان زاست،در صورت نشتی منطقه تا پراکنده شدن گاز خالی بماند.

پایداری و واکنش پذیری :

گاز مورد نظر پایدار است. آرگون مایع در مجاورت مواد چرب و منیزیم ناپایدار می باشد.

ویژگی های قابل توجه گاز آرگون:

آرگون 2.5 مرتبه حل شدنی تر از نیتروژن در آب است و تقریبا قابلیت حل شدن آن شبیه اکسیژن است . این عنصر شیمیایی ساکن ، در هر دو حالت گاز و مایع خود بی اثر است . هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد ، شناخته نشده است.

حالت فیزیکی آرگونگاز

ترکیبات :

ظرفیت آخرین لایه الکترونی آرگون کامل است. از این رو، آرگون بسیار پایدار است و در برابر تشکیل پیوند شیمیایی مقاومت می‌کند. شیمی‌دانان تا میانه سده بیستم میلادی چنین می‌پنداشتند که گازهای نجیب مانند آرگون، هیچ ترکیب شیمیایی تشکیل نمی‌دهند. ولی پس از آن، ترکیب‌های شیمیایی گازهای نجیب سنگین‌تر ساخته‌شد. در سال 2000 میلادی، نخستین ترکیب شیمیایی آرگون توسط پژوهش‌گرانی در دانشگاه هلسینکی تولید شد. با تاباندن نور فرابنفش به آرگون منجمد شده محتوی مقدار کمی هیدروژن فلوئورید در مجاورت سدیم یدید، آرگون فلوروهیدرید تشکیل شداین ماده تا دمای 40 کلوین پایدار است. یون کم‌ثبات +2
2ArCF نیز در 2010 مشاهده شد.

طرز تهیه آرگون:

  • تقطیر جزء به جزء هوای مایع
  • واپاشی هسته‌ای پتاسیم-40

ویژگیهای قابل توجه

آرگون 2,5 مرتبه حل شدنی‌تر از نیتروژن در آب است و تقریبا قابلیت حل شدن آن شبیه اکسیژن است. این عنصر شیمیایی ساکن ، در هر دو حالت گاز و مایع خود بی‌اثر است. هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد، شناخته نشده است

احتیاط

گازی به شدت خفه کننده

اثرات آرگون بر سلامتی انسان :

این عنصر شیمیایی با تنفس توسط بدن انسان جذب میشود.
خطر تنفس: در محیط هایی که عمل تصفیه انجام میشود، مقدار گاز آرگون افزایش پیدا میکند و به سرعت در هوا به حالت فوق اشباع رسیده و خطر اختناق و خفگی را به دنبال دارد.
بر اثر تنفس گاز آرگون، سرگیجه، خستگی، سردرد و خفگی رخ می دهد. در صورت تماس آرگون مایع با پوست، یخ زدگی در پوست اتفاق می افتداگر مقداری گاز آرگون وارد چشم شود، هم یخ زدگی روی میدهد.
تنفس: آرگون گازی خنثی است و جز گازهای خفه کننده محسوب میشود. تنفس مقدار زیاد آرگون باعث سرگیجه، استفراغ، تهوع، بیهوشی و مرگ میشود. مرگ در صورتی رخ میدهد که فرد در حالت بیهوشی قرار بگیرد و نتواند از خود در برابر این گاز محافظت کند. زمانیکه میزان اکسیژن محیط پایین باشد، طی چند ثانیه مرگ اتفاق می افتد.
اثر گازهای اختناق آور این است که سبب کاهش فشار جزیی اکسیژن محیط میشوند. قبل از دیدن علائم خاصی، مقدار اکسیژن ممکن است تا 75 درصد مقدار معمولی اش در هوا کاهش یابد. چنین شرایطی زمانی در محیط حاکم میشود که غلظت گاز نئون افزایش یافته و 33 درصد از هوا را گاز نئون تشکیل دهدزمانیکه این غلظت به 50 درصد برسد، علائم خاص بروز میکنند. غلظت 75 درصد گاز نئون طی چند دقیقه اثر کشنده خود را در محیط اعمال میکند.
علائماولین علائم خفگی با تنفسهای سریع و شدید و کمبود اکسیژن همراه استهوشیاری فرد کاهش می یابد و عضلات فعالیت خود را از دست میدهند. به تدریج کلیه حواس پنجگانه از بین میروند. ناپایداری روحی اتفاق می افتد و فرد احساس خستگی شدید میکند. به تدریج که خفگی ادامه می یابد، تهوع و استفراغ در فرد رخ میدهد و با از دست دادن هوشیاری تشنج کرده و در کما فرو میرود و در نهایت به مرگ فرد منتهی میشود.

تاثیرات زیست محیطی :

آسیبهای اکولوژی آرگون گزارش نشده است. در طبیعت آرگون به صورت گازی وجود داردآرگون در مناطقی که تصفیه انجام میشود، آرگون به سرعت منتشر میشود.
تاثیر آرگون بر گیاهان یا جانوران هنوز شناخته نشده است. به نظر میرسد که آرگون برای محیطهای آبی خطرناک نباشد.
آرگون فاقد مواد شیمیایی تهی از ازن است و جز آلاینده های تقسیم بندی شده در DOT (Department of Transportation) آمریکا محسوب نمیشود.


تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تجزیه 
اسپکترومتر جرمی ، میکروسکوپ ، کرماتوگرافی مایع و گازی ، اشعه x ، جذب اتمی ، مادون قرمز ، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و اسپکترومتر نشری

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر آرگون کوانتومتری :

عدد اتمی گاز آرگون کوانتومتری : 18 
جرم اتمیگاز آرگون کوانتومتری : 39.948
نقطه ذوب گاز آرگون کوانتومتری : C°-189.2
نقطه جوش گاز آرگون کوانتومتری : C°-185.7
شعاع اتمی گاز آرگون کوانتومتری  pm: 71
ظرفیتگاز آرگون کوانتومتری : 8
رنگ گاز آرگون کوانتومتری : بی رنگ
حالت استاندارد گاز آرگون کوانتومتری : گاز 
نام گروه گاز آرگون کوانتومتری : 18

انرژی یونیزاسیون گاز آرگون کوانتومتری  1520kj/mol

شکل الکترونی: 6 1s2 2s2p6 3s23 p
دانسیته گاز آرگون کوانتومتری: 1.7838
گرمای تبخیر گاز آرگون کوانتومتری : kj/mol 6.52
گرمای ویژه گاز آرگون کوانتومتری j/k ko 0.520
دوره تناوبی گاز آرگون کوانتومتری : 3

شماره سطح انرژی گاز آرگون کوانتومتری : 3
اولین انرژی  گاز آرگون کوانتومتری : 2
دومین انرژی گاز آرگون کوانتومتری : 8
سومین انرژی گاز آرگون کوانتومتری : 8
ایزوتوپ  گاز آرگون کوانتومتری:
ایزوتوپ نیمه عمر 
Ar-36 پایدار
Ar-37 35.0 روز
Ar-38 پایدار
Ar-39 269.0 سال
Ar-40 پایدار
Ar-41 1.8 ساعت 
 

کاربرد اصلی گاز آرگون عبارتست از :

1.صنایع غذایی و نوشیدنی:آرگون جایگزین مناسبی برای نیتروژن می باشد.حلال پذیری و مشخصات مولکولی آرگون خاصیت منحصر به فردی برای کاربرد این گاز در جوار انواع گیاهان می باشد.

2.شیشه و بتون: از گاز آرگون برای پر کردن شیشه ای 2 جداره برای ایجاد عایق گرمایی استفاده می شود.

3.صنایع فولاد سازی:گاز آرگون محافظی بین فلز مایع و هوا پیرامون بوده و با جلوگیری تماس آنها از فعل و انفعال جلوگیری می کند.از آرگون برای بهم زدن مذاب و همچنین پاکسازی برای جلوگیری کردن از اکسیداسیون استفاده می شود.

4.آزمایش و پژوهش:از این گاز برای ساخت ترکیبات گازی وتحلیل و آنالیز مواد استفاده می شود.به طور اختصاصی آرگون به عنوان پلاسما در طیف سنجی ICP  ,گاز عایق در کوره های گرافیتی جذب اتمی GFAAS, گاز حامل در کروماتوگرافی مواد.از ترکیب آرگون با متان برای شمارنده گازی گایگر یا شمارنده گایگر مولر برای ذرات بنیادی استفاده می شود.آرگون به عنوان گاز دافع در ردیاب XRF کاربرد دارد.

5.جوشکاری,برشکاری,پوشش دهی:آرگون در جوشکاری قوسی به عنوان گاز محافظ و همچنین در برش پلاسما کاربرد دارد.آرگون از اکسیداسیون در زمان جوشکاری جلوگیری می کند.(با دور کردن اکسیژن از محیط جوشکاری)

6.الکترونیک: از آرگون فوق خالص یا خلوص بالا به عنوان گاز حامل و بی اثر برای محافظت از نیمه رساناها در برابر ناخالصی ها استفاده می شود.همچنین محیط مناسب جهت رشد کریستال های سیلیکونی را نیز فراهم می کند.از آرگون برای پر کردن حباب لامپ جهت جلوگیری از خورده شدن تنگستن استفاده می شود.

7.صنعت خودرو و حمل و نقل:از گاز آرگون فشرده شده برای پر کردن ایربگ اتومبیل استفاده می شود.

 پرکردن جداره شیشه های دوجداره و حباب لامپها،لیزر و جوشکاری آرگون  برای جلوگیری از اکسید شدن فلزات. از گاز آرگون به عنوان جایگزین گاز نیتروژن می توان استفاده نمود.آرگون آزمایشگاهی خالص در مخلوط با متان، آرگون در شمارشگر گایگر و در آشکارساز فلورسانس اشعه X از (XRF) به عنوان گاز دفع کننده استفاده می شود. آرگون صنعتی به عنوان گاز عایق مورد استفاده در جوش قوس الکتریکی، محافظ ریشه و برش پلاسما است. آرگون در جوش محافظ در برابر اکسیداسیون و همچنین بخار گازهای گلخانه ای در طول جوش را کاهش می دهد. آرگون فوق خالص به عنوان گاز حامل برای مولکول های واکنش استفاده می شود، به عنوان گاز بی اثر برای حفاظت از نیمه هادی ها در برابر ناخالصی استفاده می شود. آرگون برای کندوپاش، کاشت یون، پخت و اچ فرآیندهای در نیمه هادی و یا با کارایی بالا تولید مواد استفاده می شود. آرگون به عنوان فضای بی اثر در لامپ های رشته ای استفاده می شود. پر کردن آرگون جلوگیری از خوردگی از رشته تنگستن و در نتیجه لکه های سیاه در لامپ. در مخلوط با برخی از هیدروکربن، آرگون در لوله های رادیویی و شمارنده گایگر استفاده می شود.در لامپهای روشنایی با حرارت بالا استفاده می شود . به عنوان محافظ اتمسفر در برابر افزایش سیلیکون و ژرمانیوم به کار می رود . برای تعیین سن آبهای زیر زمینی به کار می رود.

آرگون در لامپ های فلور سنت ، محفظه های الکترونیکی، گاز محافظ در جوشکاریها، در صنایع تولید تیتانیوم و سایر فلزات فعال و نیز به عنوان محافظ در رشد کریستالهای ژرمانیوم و سیلیکون و بطور کلی در هر کجا که نیاز به محیط خنثی ، عاری از اکسیژن و سایر گاز های فعال باشد (مانند دستگاههای کوانتومتر)، مورد مصرف قرار می گیرد.

آرگون یکی از اعضای خانواده گاز های خنثی و نادر بوده که در هوا تقریبا %0.93وجود دارد. آرگون گازی بی اثر، بی بو، بدون طعم و غیر سمی است. همچنین این گاز بسیار خنثی ، با گاز دیگری ترکیب نشده و به مقدار کم در آب حل می شود. جرم مولکولی آن 39.95 و دمای بحرانی آن 122.3 است که در دمای بالا تحت هیچ فشاری مایع نشده و بصورت گاز باقی خواهد ماند. دانسیته مایع آرگون در فشار یک بار 1394 است. آرگون بصورت گاز در فشار بالاتا( bar190) در سیلندر هایی به حجم از یک تا ۶۰ لیتر و نیز بصورت مایع در مخازن کرایوجنیک قابل حمل و نگهداری است.

  • بعنوان حفاظ گاز ساکن در جوشکاری برقی و برش
  • بعنوان پوششی بدون واکنش در تولید تیتانیوم و سایر عناصر واکنشی
  • بعنوان محیطی محافظ برای تشکیل بلورهای ژرمانیوم و سیلیکون
  • Ice coring و تخمین آبهای زیرزمینی
  • در سیستم تنفسی زیر آب غواصی 

برچسب ها:

  AR | Argon | Argon gas | آرگون | گاز آرگون | گاز آرگون آزمایشگاهی | کاربرد آرگون در صنعت|  علامت اختصاری آرگون | علامت اختصاری آرگون  Ar | اطلاعات فنی آرگون | کپسول آرگون | سیلندر آرگون | مشخصات آرگون | مشخصات گاز آرگون | مشخصات Argon gas | مشخصات Argon | کاربرد آرگون در صنعت | کاربرد آرگون در گاز p10 |فروش گاز آرگون آزمایشگاهی| مصرف آرگون| مصرف گاز آرگون| مصرف گاز آرگون آزمایشگاهی| شارژ آرگون| شارژ گاز آرگون| شارژ گاز آرگون آزمایشگاهی| آرگون اروپایی|آرگون وارداتی|گرید های آرگون| خلوص آرگون| آرگون گرید 5| آرگون گرید 6| آرگون گرید 99.999| آرگون گرید 99.9999| آرگون خلوص بالا| آرگون high purity|شرایط حمل ونقل آرگون|نگهداری آرگون|انبارداری آرگون|خطرات نشتی آرگون|روش مهار آتش در آرگون|تهیه آرگون|شارژآرگون| احتیاطات حمل ونقل آرگون|جابجایی آرگون|بسته بندی مناسب آرگون|نکات ایمنی آرگون|اصول ایمنی آرگون|پیام های ایمنی ارگون|مسمومیت با گاز آرگون|مسمومیت با آرگون|گازهای خالص|گاز ترکیبی|گاز کالیبره آرگون کوانتومتری| شرکت سپهر گاز کاویان | ساخت گاز لیزر فلزات | فروش انواع سیلندر | MSDS گازها | ساخت گاز لیزر | فروش گازکربنیک | www.kaviangas.com | فروش انواع رگلاتور | فروش انواع مانومتر | تولید گاز میکس | فروش گاز هلیوم | فروش گاز دی اکسید کربن | ساخت گاز لیزر | شرکت سپهر گاز کاویان | فروش گاز آرگون | فروش گاز متان | ساخت گاز لیزر | فروش انواع سیلندر | MSDS گازها | برگه اطلاعات فنی آرگون کوانتومتری| گاز آرگون|گاز خلوص بالا|فروش گاز آرگون خالص گاز|آرگون گاز|خلوص| سپهر گاز کاویان گاز | فروش گاز آرگون |گازعرضه گاز آرگون با خلوص بالا گرید 3 و 4 و 4.5 و 5 و 6 تولید داخل و آرگون وارداتی|گاز آرگون خلوص بالا|آرگون آزمایشگاهی|آرگون صنعتی گاز آرگون کوانتومتری | 99.9995 |خرید گاز آرگون  |آرگون خلوص بالا| گاز آرگون کوانتومتری|آرگون(Ar)|خرید آرگون(Ar) |فروش گاز|فروش آرگون(Ar) |گار کالیبراسیون آرگون | گازهای ترکیبی آرگون| گاز مخلوط آرگون| مخلوط های گازی آرگون | ترکیبات گازی آرگون | کاز ترکیبی آرگون | ترکیب های چند جزئی آرگون | چند جزئی آرگون | گاز میکس آرگون | میکسر آرگون | گازهای میکس آرگون

 
example-image