اطلاعات ایمنی جدول اطلاعات فنی گازجدول اطلاعات فنی گازها

 

در  جدول ذیل  کلیه ی اطلاعات مربوط به فرمول مولکولی، فشار بخار، خورندگی و غیر خورندگی، اتش زا بودن، سیلندر مناسب میکس گاز ها و جنس شیر انها ذکر شده :

 

نوع سیلندر/ نوع شیر
طبقه بندی گازها
خورندگی/سمی
رنگ/بو
آتش زا
فشابخار      25°Cدر
نام کامل لاتین
فرمول مولکولی
نام گاز
ردیف
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده /غیرسمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
......
Argon
Ar
آرگون
1
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/25ppm
تند، تحریک کننده/بیرنگ
غیر آتش زا
9/9
Ammonia
NH3
آمونیاک
2
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/ غیر سمی
بی بو/بی رنگ
آتش زا
41/87
Ethane
C2H6
اتان
3
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/ غیر سمی
شیرین/بی رنگ
آتش زا
69/5
Ethylene
C2H4
اتیلن
4
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/ غیر سمی
سیر مانند /بی رنگ
آتش زا
47/7
Acetylene
C2H2
استیلن
5
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/>21 vol%
بی بو/ ابی کمرنگ
غیر آتش زا
........
Oxygen
O2
اکسیژن
6
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/ غیر سمی
کمی نامطبوع/بی رنگ
آتش زا
3/5
Iso-Butane
Iso-C4H10
ایزوبوتان
7
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/ غیر سمی
بی بو /بی رنگ
آتش زا
9/5
Propane
C3H8
پروپان
8
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/ غیر سمی
بوی نفت/بی رنگ
آتش زا
11/6
Propylene
C3H6
پروپیلن
9
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/5000ppm
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
64/47
Carbon Dioxide
CO2
دی اکسید کربن
10
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/2ppm
تند، تحریک کننده/بی رنگ
غیر آتش زا
4/0015
Sulfur Dioxide
SO2
دی اکسید گوگرد
11
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/22.8ppm
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
22/8(20°C)
Sulfur Hexafluoride
SF6
سولفور هگزا فلوراید
12
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار بالا
خورنده/10ppm
تخم مرغ فاسد/بی رنگ
آتش زا
20/21
Hydrogen Sulfide
H2S
سولفید هیدروژن
13
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/0.5ppm
تند، تحریک کننده
غیر آتش زا
3/822
Chlorine
CL2
کلر
14
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
آتش زا
….
Methane
CH4
متان
15
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/25ppm
بی بو/بی رنگ
آتش زا
……
Carbon Monoxide
CO
مونوکسید کربن
16
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/غیر سمی
کمی نامطبوع/بی رنگ
آتش زا
2/4
N-Butane
N-C4H12
نرمال بوتان
17
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
Nitrogen
N2
نیتروژن
18
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/3ppm
کمی تحریک کننده/بی رنگ
قابلیت اکسید کنندگی بالا
1/2
Nitrogen Dioxide
NO2
نیتروژن دی اکسید
19
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/غیر سمی
شیرین /قهوه ایی مایل به قرمز
قابلیت اکسید کنندگی بالا
57/21
Nitrous Oxide
N2O
نیتروس اکساید
20
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار بالا
خورنده/25ppm
کمی تحریک کننده/بی رنگ
قابلیت اکسید کنندگی بالا
51/5(20°C)
Nitric Oxide
NO
نیتریک اکسید
21
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
Helium
He
هلیم
22
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
Zero  Air
Z.AIR
هوای خشک
23
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
آتش زا
Hydrogen
H2

 

example-image