اطلاعات ایمنی جدول اطلاعات فنی گازجدول اطلاعات فنی گاز ها

در این جدول کلیه ی اطلاعات مربوط به فرمول مولکولی فشار بخار خورندگی و غیر خورندگی اتش زا بودن سیلندر مناسب میکس گاز ها و جنس شیر انها ذکر شده

 

 

نوع سیلندر/ نوع شیر
طبقه بندی گازها
خورندگی/سمی
رنگ/بو
آتش زا
فشابخار      25°Cدر
نام کامل لاتین
فرمول مولکولی
نام گاز
ردیف
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده /غیرسمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
......
Argon
Ar
آرگون
1
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/25ppm
تند، تحریک کننده/بیرنگ
غیر آتش زا
9/9
Ammonia
NH3
آمونیاک
2
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/ غیر سمی
بی بو/بی رنگ
آتش زا
41/87
Ethane
C2H6
اتان
3
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/ غیر سمی
شیرین/بی رنگ
آتش زا
69/5
Ethylene
C2H4
اتیلن
4
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/ غیر سمی
سیر مانند /بی رنگ
آتش زا
47/7
Acetylene
C2H2
استیلن
5
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/>21 vol%
بی بو/ ابی کمرنگ
غیر آتش زا
........
Oxygen
O2
اکسیژن
6
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/ غیر سمی
کمی نامطبوع/بی رنگ
آتش زا
3/5
Iso-Butane
Iso-C4H10
ایزوبوتان
7
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/ غیر سمی
بی بو /بی رنگ
آتش زا
9/5
Propane
C3H8
پروپان
8
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/ غیر سمی
بوی نفت/بی رنگ
آتش زا
11/6
Propylene
C3H6
پروپیلن
9
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/5000ppm
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
64/47
Carbon Dioxide
CO2
دی اکسید کربن
10
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/2ppm
تند، تحریک کننده/بی رنگ
غیر آتش زا
4/0015
Sulfur Dioxide
SO2
دی اکسید گوگرد
11
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/22.8ppm
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
22/8(20°C)
Sulfur Hexafluoride
SF6
سولفور هگزا فلوراید
12
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار بالا
خورنده/10ppm
تخم مرغ فاسد/بی رنگ
آتش زا
20/21
Hydrogen Sulfide
H2S
سولفید هیدروژن
13
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/0.5ppm
تند، تحریک کننده
غیر آتش زا
3/822
Chlorine
CL2
کلر
14
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
آتش زا
….
Methane
CH4
متان
15
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/25ppm
بی بو/بی رنگ
آتش زا
……
Carbon Monoxide
CO
مونوکسید کربن
16
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار پایین
غیر خورنده/غیر سمی
کمی نامطبوع/بی رنگ
آتش زا
2/4
N-Butane
N-C4H12
نرمال بوتان
17
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
Nitrogen
N2
نیتروژن
18
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار پایین
خورنده/3ppm
کمی تحریک کننده/بی رنگ
قابلیت اکسید کنندگی بالا
1/2
Nitrogen Dioxide
NO2
نیتروژن دی اکسید
19
کربن استیل / برنجی
مایع شونده فشار بالا
غیر خورنده/غیر سمی
شیرین /قهوه ایی مایل به قرمز
قابلیت اکسید کنندگی بالا
57/21
Nitrous Oxide
N2O
نیتروس اکساید
20
آلومینیومی/ استیل
مایع شونده فشار بالا
خورنده/25ppm
کمی تحریک کننده/بی رنگ
قابلیت اکسید کنندگی بالا
51/5(20°C)
Nitric Oxide
NO
نیتریک اکسید
21
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
Helium
He
هلیم
22
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
غیر آتش زا
Zero  Air
Z.AIR
هوای خشک
23
کربن استیل / برنجی
دائمی
غیر خورنده/غیر سمی
بی بو/بی رنگ
آتش زا
Hydrogen
H2
هیدروژن
24

     

گاز سیلان

گاز سیلان با فرمول شیمیایی SiH4 گازی به شدت خطر ناک است 

این گاز به علت وجود اکسیژن در هوا به محض ازاد شدن در هوا مشتعل شده و برای اشتعال نیازی به جرقه نداررد 

این گاز بی رنگ بی بو و سمی بوده

 

گاز های دائمی و مایع شونده

گازها به دوسته دائمی و مایع شونده, گاز های مایع شونده خود به دوسته مایع شونده فشار بالا و مایع شونده فشار پایین تقسیم میشوند

گازها دائمی:

به گازی که تحت فشار تا دمای  50- درجه سانتی گراد به صورت گاز هستن یا به عبارت دیگر به گاز هایی با دمای بحرانی کمتر از -50 درجه سانتی گراد گاز دائمی گفته میشود , مانند تری فلوراید بور, اکسیژن...

گاز های مایع شونده:

به گاز هایی که دمای بحرانی انها بالا -50 درجه سانتی گراد باشد گاز های مایع شونده گفته میشود

گاز های مایع شوندده خود به دوسته مایع شونده فشار بالا و فشار پایین تقسیم میشوند

گازهای مایع شونده فشار بالا: گاز با دمای بحرانی بین -50 تا +65

گاز های مایع شونده فشار پاییین : گاز با دمای بحرانی بالای+65

 

 

 

 

 

example-image